top of page

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Dodavatel

LE BON spol, s.r.o.

Zábrdovická 15/16, Zábrdovice, 615 00 Brno

IČ: 64506967, DIČ: CZ64506967

C 22641/KSBR Krajský soud v Brně

Odpovědná osoba:

Ing. René Novák

info@lebon.cz

1) Úvodní ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění a ze záruky se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, především zákonem o ochraně spotřebitele, občanským zákoníkem a dále těmito Záručními podmínkami.

 

2) Záruční doba, prodloužená záruka

Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost dodávaného zboží, resp. provedeného díla, a to v následující délce záruční doby:

a) není-li dále stanoveno jinak, prodloužená záruční doba činí šedesát (60) měsíců;

b) v případě elektrospotřebičů, elektroinstalace, zařizovacích předmětů a doplňků, jež dodává dodavatel společně s nábytkem, se záruční doba řídí ustanoveními v záručních listech jednotlivých elektrospotřebičů, zařizovacích předmětů a doplňků, případně zákonem.

c) na spotřební materiál (žárovky, zářivky, jiná osvětlovací tělesa, baterie a zdroje světla apod.) činí základní záruční doba dvacet čtyři (24) měsíců; tím není dotčena jejich životnost, jejíž podmínky budou Odběrateli písemně sděleny nejpozději při převzetí zboží, resp. dokončeného díla. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností platí, že záruka se netýká zhoršení vlastností věci souvisejících s její životností, pokud ke zhoršení došlo po uplynutí stanovené životnosti věci.

 

3) Počátek běhu záruční doby

Všechny výše uvedené záruční doby počínají běžet okamžikem osobního převzetí zboží odběratelem (v případě doručování zboží přepravcem od okamžiku převzetí zboží od přepravcem), resp. okamžikem protokolárního předání dokončeného díla odběrateli. Skládá-li se zboží/dílo z více částí, které jsou dodávány postupně, záruční doba začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží/provedení poslední části díla. Jako záruční list slouží u dodaného zboží daňový doklad a u provedeného díla předávací protokol.

4) Zánik záruky

Trvání záruky je podmíněno dodržováním podmínek užívání a údržby zboží/díla stanovených dodavatelem, se kterými byl odběratel seznámen. V případě porušení výše uvedených podmínek ze strany odběratele práva ze záruky zanikají.

5) Výluky ze záruky

Záruka se nevztahuje na:

a) použité zboží, zejména na vzorky vystavené na vzorkovně, jehož případné opotřebení již bylo zohledněno v ceně;

b) zboží dodané s vadou, pro kterou byla ujednána snížená cena;

c) opotřebení zboží, resp. díla způsobené obvyklým užíváním;

d) vady vzniklé nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádné provedení montáže, na kterou byl odběratel předem upozorněn;

e) na vady vzniklé nevhodným způsobem ošetření, neodborným zacházením;

f) na vady způsobené odběratelem (zejm. použitím nesprávného doplňkového a instalačního materiálu nebo nátěrů);

g) na vady vzniklé v důsledku mechanického poškození zboží, resp. díla (např. při přepravě zajišťované odběratelem) a/nebo jeho nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci dodavatele (např. Návod na údržbu a charakteristika materiálů);

h) na vady vzniklé v důsledku užívání zboží/díla v rozporu s pokyny dodavatele a/nebo v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je určeno dodavatelem nebo výrobcem;

i) na vady vzniklé neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží/dílo, které není přičitatelné dodavateli;

j) na vady vzniklé provedením nekvalifikovaného zásahu nebo změnou parametrů zboží, resp. díla, které bylo upravováno odběratelem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

nebo

k) na vady vzniklé v důsledku poškození zboží/díla přírodními živly nebo vyšší mocí.

Za vadu zboží/díla se nepovažuje obvyklý barevný rozdíl a ani rozdíly ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha).

Práva ze záruky odběrateli nenáleží, pokud před převzetím zboží/díla věděl, že zboží/dílo má vadu.

 

 

 

A) Reklamace

 

1) Základní podmínky reklamace

Je-li odběratel spotřebitelem, řídí se reklamace vad zboží/díla v zákonné záruční době tímto reklamačním řádem, nestanoví-li jinak zákon o ochraně spotřebitele, resp. občanský zákoník. Reklamace záručních vad u prodloužené záruční doby pro odběratele coby spotřebitele, jakož i veškeré reklamace záručních vad odběratele, který není v postavení spotřebitele, se řídí výhradně tímto reklamačním řádem.

 

2) Kontrola zboží při převzetí

V případě dodání zboží prostřednictvím přepravce je odběratel povinen ihned při jeho převzetí zkontrolovat stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou, resp. je-li zásilka poškozená anebo neúplná.

Převezme-li takto poškozenou zásilku odběratel od přepravce, je nezbytné poškození, nebo neúplnost zásilky zdokumentovat do přepravního listu společně s přepravcem (foto + zápis) a neprodleně oznámit tuto skutečnost dodavateli elektronicky na emailovou adresu: info@lebon.cz. Pokud tak odběratel neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 

3) Způsob uplatnění reklamace

Odběratel je povinen reklamaci vady zboží/díla uplatnit u dodavatele písemně, emailem (na adresu: asistent@lebon.cz) anebo vyplněním online Reklamačního formuláře (na stránce www.lebon.cz/zaruka-reklamace) a to před uplynutím příslušné záruční doby. Jedná-li se o reklamaci uplatněnou odběratelem coby spotřebitelem v zákonné záruční době, odběratel v rámci reklamace současně uvede požadovaný způsob odstranění vady (viz dále). V ostatních případech rozhodne dodavatel o způsobu vyřízení reklamace s přihlédnutím k povaze vady a možnostem jejího odstranění.

 

4) Nároky odběratele při reklamaci

Odběratel má v rámci reklamace dle druhé věty předchozího odstavce právo požadovat po dodavateli:

a) dodání nového dílu, pokud je to přiměřené k povaze vady a trpí-li vadný díl neodstranitelnou vadou, pro kterou nelze zboží/dílo užívat nebo pokud vykazuje stejné vady, které se nepodařilo dříve odstranit opravou a nejedná se o zboží nebo jeho část dodávanou za nižší cenu;

b) opravu vadného dílu v případě, že dodání nového dílu by bylo neúměrné povaze vady (tzv. vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu);

c) poskytnutí přiměřené slevy z ceny vadného zboží/díla v případě, že není možné vadný díl opravit či vyměnit za bezvadný.

 

5) Nezbytné podklady pro posouzení reklamace

Při uplatnění reklamace je odběratel povinen sdělit dodavateli alespoň:

a) jméno, příjmení odběratele/obchodní firmu;

b) telefonní kontakt a e-mail odběratele;

c) číslo faktury;

d) co nejpřesnější popis vad (včetně označení jednotlivých dílů dle montážního návodu v případě, že byl při dodávce přiložen);

e) uplatňovaný nárok z vadného plnění (návrh řešení);

f) detailní fotografie vadného dílu.

 

6) Součinnost odběratele při reklamaci

V rámci výše uvedeného je odběratel taktéž povinen doložit dodavateli doklad o vlastnictví zboží/díla a poskytovat dodavateli potřebnou součinnost k řádnému a včasnému vyřízení reklamace. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu odběratele informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že odběratel nedodá požadované podklady, anebo neposkytne součinnost jinou dodavateli, nebude dodavatel schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení odběratele s dodáním chybějících podkladů, resp. s poskytnutím součinnosti neběží dodavateli lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto reklamačním řádem.

 

7) Vyřízení reklamace

Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o oprávněnosti reklamaci ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Jedná-li se o reklamaci odběratele coby spotřebitele v zákonné záruční době, zavazuje se dodavatel reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do (30) dnů od jejího uplatnění; s ohledem na technologické postupy při výrobě nového nábytku či jeho části se nicméně sjednává, že tato lhůta může být prodloužena až o dalších třicet (30) dnů. V ostatních případech dodavatel vyřídí reklamaci v přiměřené lhůtě.

 

V případě oprávněné reklamace vady zboží/díla, která má být vyřízena výměnou vadného dílu za nový odběratel doručí na vlastní náklady a riziko vadný díl do provozovny dodavatele na adresu: CTPark Ponávka, Škrobárenská 14, 617 00 Brno, Budova B7/2 (Hala IV/2). Vadný díl musí být v úplném stavu, přičemž je žádoucí jej zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, neboť za případná poškození během přepravy k dodavateli dodavatel neodpovídá. Je-li dohodnuto osobní převzetí nového dílu v předmětné provozovně, odběratel je povinen nová díl odebrat nejpozději do čtrnácti (14) dnů od obdržení informace o vyřízení reklamace; v případě prodlení se zavazuje uhradit dodavateli vzniklé náklady na uskladnění. Požaduje-li odběratel opravu vadného dílu či jeho výměnu v místě odběratele, přestože lze vadný díl odeslat do provozovny dodavatele, je odběratel povinen uhradit dodavateli náklady spojené s výjezdem technika; o výši nákladů bude dodavatel informovat odběratele předem.

Je-li reklamace vyhodnocena dodavatelem jako neoprávněná, dodavatel ve stanovené lhůtě písemně vyrozumí odběratele.

 

8) Náklady reklamace

V případě oprávněné reklamace má odběratel právo na náhradu nákladů spojených s jejím uplatněním (např. náklady na přepravce apod.) v nutné výši s přihlédnutím k povaze vadné části zboží/díla. Požadavek na proplacení těchto nákladů je odběratel povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného prodlení, nejpozději však do třiceti (30) dnů po vyřízení reklamace.

 

V případě neoprávněné reklamace nese náklady spojené s uplatněním reklamace (zejm. poštovné, náklady na dopravu apod.) odběratel.

 

 

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem:

26.10.2022

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
ŽÁDOST O POZÁRUČNÍ OPRAVY/SERVIS

V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu odběratele informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že odběratel nedodá požadované podklady, anebo neposkytne dodavateli součinnost, nebude dodavatel schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout.

Nahrajte detailní fotky/nebo video vadné části

Nahrát obrázky
Nahrát video

Děkujeme za odeslání. Budeme Vás kontaktovat.

bottom of page